ZORGVULDIG MET PRIVACY

Privacy Verklaring

MBI respecteert uw privacy. Met deze privacyverklaring geeft MBI B.V. aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen. MBI B.V. houdt gegevens bij over het gebruik van de website en de reacties die via de website binnenkomen. Dit maakt het mogelijk om de website verder te ontwikkelen en verbeteren. MBI B.V. verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze uitsluitend en alleen met toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschikking, indien dit noodzakelijk is om aan de vraag of het verzoek van betrokkene(n) te voldoen.

Website

MBI B.V. gebruikt de gegevens die via de website binnenkomen om kandidaten te werven voor vacatures of stageplekken binnen het eigen bedrijf. MBI B.V. draagt zorg voor een zo veilige mogelijke verbinding van bezoekers met de website, door middel van een sterke codering en veilige configuratie (SSL/HTTPS-service).

Persoonsgegevens

MBI B.V. behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. MBI B.V. houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Wanneer je solliciteert op onze website of het contactformulier invult vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. MBI B.V. beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede sollicitatie verwerking. Met het aangaan van een overeenkomst met MBI B.V. stemt de betrokkene in met het verwerken van de persoonsgegevens die voor de verwerking van de sollicitatie of (aan)vraag noodzakelijk zijn. Ten behoeve hiervan verwerkt MBI B.V. de volgende persoonsgegevens:

 • Voor en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • CV
 • Motivatie
 • Functie voorkeuren en/of salarisindicatie
 • Beschikbaarheid en arbeidsverleden

De gegevens worden bewaart voor de periode die nodig is om het doel te bereiken, met een maximale bewaartermijn van 3 jaar. Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacy Verklaring.

Verwerkingsdoeleinden

MBI B.V. zorgt er voor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. De persoonsgegevens die (potentiële) kandidaten voor vacatures of stageplekken binnen het bedrijf via de website aan MBI B.V. verstrekken met het doel:

 • kandidaten/potentiële stagiaires in staat te stellen hun belangstelling via de website kenbaar te maken en verzoeken hiertoe vlot te beantwoorden;
 • statistische gegevens te verzamelen omtrent het bezoek aan de website.

Bewaartermijn

MBI B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de (doeleinden van de) verwerking en legt de bewaartermijnen en de criteria voor het hanteren van deze termijnen vast. Na afloop van de bewaartermijnen, zoals hieronder aangegeven, gaat MBI B.V. over tot het verwijderen van de personeelsgegevens uit de desbetreffende gegevensbestanden. MBI B.V. maakt deze gegevens onherleidbaar tot betrokkene, onleesbaar of gaat over tot vernietiging. Gegevens die ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaard moeten blijven, worden pas uit de bestanden verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.
Categorieën persoonsgegevens Bewaartermijn
Persoonsgegevens via contactformulier (Informatieve vraag)
Maximaal 1 maand
Persoongegevens via contactformulier (Klacht)
Tot klacht is afgehandeld
Sollicitatiegegevens via contactformulier
Uiterlijk 4 weken na einde procedure of dienstverband
Logbestanden van websites
Maximaal 6 maanden
Telefonisch contact
Maximaal 6 maanden

Beveiliging

MBI B.V. behandelt de verstrekte sollicitatiegegevens via het contactformulier als strikt vertrouwelijk. Contract- en persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van hun functie tot geheimhouding verplicht zijn. MBI B.V. heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen, zowel fysiek als digitaal. Deze maatregelen zijn gericht op het tegengaan van misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens. MBI B.V. beveiligt haar ICT-systemen en -programma’s, om te voorkomen dat onbevoegden binnen of buiten de organisatie toegang kunnen verkrijgen tot persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen

Bezoekers van de website hebben het recht kennis te nemen van de eigen persoonsgegevens, die door MBI B.V. worden verwerkt. Zij kunnen hiertoe een verzoek indienen door ons een e-mail te sturen. Bij de afhandeling van dit verzoek zal verzocht worden om identificatie aan de hand van een legitimatie. Daarnaast kunnen opdrachtgevers, klanten en overige bezoekers van de website op elk gewenst moment een verzoek tot marketing@mbi.nl richten om persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.
Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt ingewilligd indien:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn;
 • De gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn;
 • De gegevens niet ter zake dienend zijn;
 • De gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.

Wanneer een verzoek tot vernietiging wordt ingewilligd, vernietigt MBI B.V. de gegevens binnen drie maanden na dit verzoek, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van belang is voor een ander dan de betrokkene alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

Cookies

MBI B.V. verbetert de technische werking en het gebruiksgemak van haar website door middel van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van de computer van de websitegebruiker wordt opgeslagen.

Cookies zorgen er voor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast legt MBI B.V. met het gebruik van cookies het surfgedrag en de voorkeursinstellingen van bezoekers van de website vast. MBI B.V. stelt bezoekers van haar website in staat om het gebruik van cookies af te wijzen. De cookies zijn via de browser van de gebruiker te verwijderen.

Beperkte aansprakelijkheid

MBI spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MBI. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MBI nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Met het treffen van beveiligingsmaatregelen spant MBI B.V. zich in om zo goed als mogelijk aan haar zorgplicht inzake gegevensbeveiliging (informatiebeveiliging) te voldoen.

De website van MBI B.V. kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden bevatten. MBI B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. MBI B.V. acht zich niet aansprakelijk voor onverhoopt geleden schade door betrokkenen), indien MBI B.V. niet verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.
De aansprakelijkheid van MBI B.V. zal nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.

Vragen, opmerkingen en klachten

Vragen, opmerkingen of klachten over deze disclaimer of over de manier waarop MBI B.V. persoonsgegevens registreert, gebruikt en verwerkt kunnen worden gericht tot avg@mbi.nl.

Hoofdkantoor

MBI B.V.
Taylorweg 10, 5466 AE Veghel
Postbus 259, 5460 AG Veghel
Tel. +31 413 349 400  Fax +31 413 349 490
Algemeen: info@mbi.nl
Kamer van Koophandel 16040552
BTW-nummer NL005302110B02.